Skip to main content

Regulamin

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem

 1. Doba hotelowa zaczyna się od godziny 16.00 w dniu przyjazdu i kończy o godzinie 10.00 w dniu wyjazdu.
 2. Możliwość wcześniejszego zameldowania, w zależności od dostępności, po godzinie 13:00 – 100 zł
 3. Możliwość późniejszego wymeldowania, w zależności od dostępności: do godziny 12:00 – 100 zł
 4. W przypadku rezygnacji z pobytu płatności nie zwracamy – Podstawa prawna USTAWA O TURYSTYCE z dnia 4.12.1997r.
 5. W lipcu i sierpniu rezerwacja (6 noclegów- rezerwacja tygodniowa lub wielokrotność). Poza sezonem letnim rezerwację na dowolną liczbę dni.
 6. Wpłata zadatku jest równoznaczna z akceptacją warunków rezerwacji i regulaminu.
 7. Pozostałą kwotę prosimy uregulować w dniu przyjazdu podczas zakwaterowania.
 8. Parking do dyspozycji gości jest bezpłatny, ogrodzony, monitorowany. Każdy domek ma zagwarantowane 1 miejsce parkingowe.
 9. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za kradzież lub uszkodzenia samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa.
 10. W domkach Nautica obowiązuje cisza nocna od godziny 22.00 do 8.00 rano.
 11. Osoby odwiedzające mogą przebywać na terenie obiektu od godziny 8:00 do 22:00
 12. Zachowanie gości nie powinno zakłócić spokoju innych osób. Osobom pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, zachowujących się agresywnie, naruszającym spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nieprzestrzegających powszechnie stosowanych norm, właściciel obiektu ma prawo wymówić domek w trybie natychmiastowym bez zwrotu dokonanych wcześniej opłat. Właściciel obiektu nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za nie wykorzystany okres pobytu.
 13. Goście w dniu przyjazdu otrzymują do dyspozycji klucze, które zobowiązani są zwrócić w dniu wyjazdu zarządcy/ właścicielowi obiektu. W przypadku zagubienia lub ich zniszczenia Goście ponoszą opłatę w wysokości 100 zł.
 14. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w domkach Nautica nie wolno używać żadnych przyrządów lub aparatów zasilanych energią elektryczną lub gazową niebędących wyposażeniem tych pomieszczeń i mogących stworzyć zagrożenie pożarowe np. grzałek elektrycznych, grzejników, palników gazowych. Zabrania się wnoszenia do domków łatwopalnych materiałów, materiałów wybuchowych oraz materiałów o nieprzyjemnym zapachu. Powyższe nie dotyczy ładowarek i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych.
 15. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo wszystkich naszych gości zabrania się palenia tytoniu we wszystkich pomieszczeniach.
 16. Korzystanie przez osoby niepełnoletnie z placu zabaw, basenu i innych atrakcji wyłącznie pod opieką dorosłych.
 17. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną za uszkodzenie lub zniszczenie wyposażenia domków powstałe podczas pobytu. Wyceny dokonuje obsługa. Jeżeli wykryte zostaną usterki lub zniszczenia konieczne jest niezwłoczne zgłoszenie ich za pomocą wiadomości sms na numer +48 881 769 333. Pozwoli nam to ustalić sprawcę oraz usunąć usterkę możliwie szybko.
 18. Za zniszczenia wykryte po opuszczeniu pokoju po wcześniejszej konsultacji z gośćmi zostaną oni obciążeni kosztami naprawy.
 19. Gość zobowiązany jest do zachowania domku w stanie zastanym w momencie rozpoczęcia pobytu .Przed opuszczeniem posesji należy posprzątać zajmowany domek, teren w okół domku oraz wynieść nieczystości do pojemników na śmieci.
 20. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste Gościa pozostawione lub skradzione z domku w przypadku włamania.
 21. Zabranie ze sobą zwierząt domowych, dozwolone jest tylko po uprzednim otrzymaniu zezwolenia od właściciela domku . Obsługa domku ma prawo odmówić udostępnienia miejsca noclegowego gościom, którzy zabrali ze sobą zwierzę domowe do obiektu wcześniej tego nie uzgadniając.
 22. Gość domku Nautica ponosi pełną odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia poczynione przez  zwierzęu w wyposażeniu oraz urządzeniach technicznych domku. W przypadku nieprzestrzegania powszechnie obowiązujacych norm zachowania(zwłaszcza zachowania zagrażające bezpieczeństu osób i dewastacja mienia) właściciel obiektu ma prawo wymówić najem w trybie natychmiastowym.
 23. Właściciel obiektu nie jest zobowiązany wówczas do zwrotu pieniędzy za nie wykorzystany okres pobytu.
 24. Rezygnacja z części pobytu, póżniejszy przyjazd oraz wcześniejsze opuszczenie domków, spowodowane nie z winy właścicieli posesji, nie uprawnia do zwrotu wpłaconych należności za pobyt. Całkowita rezygnacja z pobytu nie uprawnia do zwrotu wpłaconego zadatku.
Numer naszego konta bankowego:
37 1090 2659 0000 0001 3420 4932

Życzymy miłego pobytu w domkach NAUTICA!

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Informacje ogólne

 1. Basen znajduje się na ul. Saskiej 2, Rewal jest obiektem sezonowym i prywatnym.
 2. Basen jest NIESTRZEŻONY oraz nie jest obsługiwany przez ratownika, prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.
 3. Jest dostępny BEZPŁATNIE – WYŁĄCZNIE DLA NAJEMCÓW Domków (osoby zgłoszone do pobytu).
 4. Dopuszcza się korzystanie z basenu osób z zewnątrz wyłącznie po uzyskaniu zgody Wynajmującego lub osoby uprawnionej i uiszczeniu stosownych opłat – informacje oraz cennik w recepcji obiektu.
 5. Wszystkie osoby korzystające z Basenu zobowiązane są do przestrzegania poleceń Wynajmującego lub osoby upoważnionej oraz bezwzględnego podporządkowania się ich poleceniom i nakazom.
 6. Basen jest CZYNNY CODZIENNIE w terminie od 23.06-  17.09 w godz. od 9.00 do 20.00.
 7. Przed wejściem do basenu korzystający zobowiązani są do przebrania w stroje kąpielowe, zmiany obuwia na czyste obuwie plażowe oraz umycia ciała pod natryskiem przed każdorazowym wejściem do basenu.
 8. Wynajmujący lub osoba przez niego upoważniona zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia basenu, czasowego ograniczenia wstępu na basen ze względu na ilość osób korzystających lub jego zamknięcia z uwagi na m.in. występowanie złych warunków atmosferycznych, awarii urządzeń, zanieczyszczenia wody lub terenu bezpośrednio przyległego jak również z powodów, które stanowiłyby zagrożenie lub dyskomfort w użytkowaniu.

Korzystanie, zalecenia i ostrzeżenia

 1. Z basenu mogą korzystać:
  • uprawnione osoby (Najemcy oraz osoby, które zgłosiły i opłaciły pobyt na basenie)
  • osoby umiejące pływać
  • osoby poniżej 18 lat wyłącznie pod opieką dorosłych, opiekunów prawnych potrafiących pływać
  • małe dzieci w wieku do 3 lat wyłącznie pod kontrolą opiekuna i wyposażone w pieluchomajtki
  • osoby ubrane we właściwy, kompletny i zgodny z normami obyczajowymi strój kąpielowy (dla kobiet jedno lub dwu częściowy, dla mężczyzn kąpielówki przylegające do ciała)
  • osoby w dobrym stanie zdrowia
 2. Z basenu NIE MOGĄ korzystać osoby:
  • nie będące Najemcami Domków
  • osoby, które nie dokonały zgłoszenia i opłaty za korzystanie z basenu
  • nie przestrzegające regulaminu, poleceń Wynajmującego lub osoby uprawnionej
  • nietrzeźwe lub pozostające pod wpływem środków odurzających
  • osoby, których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm
  • chorujące na górne drogi oddechowe lub posiadające trudności w oddychaniu
  • posiadające niezagojone rany lub choroby skóry, np. grzybica, liszaje, skaleczenia
  • posiadające uczulenie na środki dezynfekujące
  • posiadające choroby układu wydalania
  • cierpiące na choroby związanie z niewydolnością układu krążenia, padaczkę, choroby psychiczne itp.
  • cierpiące na inne choroby i dolegliwości, przy których korzystanie z basenu nie jest zalecane
  • chorujące na choroby zakaźne
   znajdujące się w złym stanie zdrowia, sprawności bądź samopoczucia
 3. Celem zapewnienia bezpieczeństwa i komfortu ZABRANIA SIĘ:
  • korzystania z basenu poza ustalonymi godzinami otwarcia oraz w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego regulaminu
  • wchodzenia do basenu wbrew zakazowi Wynajmującego w czasie wyłączenia z użytkowania
  • wchodzenia na teren basenu w stroju i obuwiu innym aniżeli przeznaczonym do korzystania na terenie basenu
  • posiadania w wodzie ostrych przedmiotów – zegarków, bransoletek i innej biżuterii
  • przebywania zwierząt w basenie i jego terenie przyległym
  • biegania wokół niecki basenu
  • skakania do wody z brzegów basenu
  • spychania lub wrzucania innych użytkowników do wody
  • palenia papierosów i używania innych wyrobów tytoniowych, spożywania napojów alkoholowych, zażywania środków odurzających oraz jedzenia w obrębie basenu
  • niszczenia urządzeń i sprzętu basenowego,
  • wnoszenia żywności, napojów czy kosmetyków w szklanych opakowaniach, które przy ewentualnym stłuczeniu mogłyby spowodować skaleczenie lub uraz
  • żucia gumy,
  • hałasowania oraz grania w gry, które mogą być niebezpieczne lub stwarzające poczucie dyskomfortu dla przebywających w basenie lub jego terenie przyległym
  • głośnego słuchania muzyki,
  • wszczynania fałszywych alarmów
  • zachowywania się w sposób nieobyczajny czy w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego bądź w sposób utrudniający korzystanie z basenu przez innych użytkowników
  • pozostawiania dzieci i młodzieży bez opieki
  • używania sprzętu do nurkowania
  • zanieczyszczania basenu i terenu mu przyległemu.
 4. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.
 5. Osoby starsze czy kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością, stosownie do ich stanu zdrowia i możliwości. Wynajmujący nie podnosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.
 6. Osoby naruszające porządek publiczny, przepisy regulaminu, niestosujący się do zaleceń, mogą być usunięte z terenu basenu, niezależnie od ewentualnego skierowania sprawy na drogę postępowania w sprawach o wykroczenia.
 7. Na basenie obowiązuje zachowanie porządku, czystości, spokoju i bezwzględnego podporządkowania się decyzjom Wynajmującego lub osoby upoważnionej.
 8. Osoby niszczące lub uszkadzające sprzęt i urządzenia basenu ponoszą odpowiedzialność odszkodowawczą za wyrządzone szkody na zasadach ogólnych określonych w kodeksie cywilnym. Za zniszczone lub zgubione wyposażenie basenu obowiązuje odpłatność wysokości 100% wartości szkody.
 9. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności:
  • za szkody wynikłe z nieprzestrzegania regulaminu
  • za rzeczy, przedmioty, pieniądze itp. pozostawione, zgubione w basenie lub jemu przyległym terenie
  • za zakażenia chorobami skóry, zatrucia pokarmowe i inne skutki zdrowotne spowodowane korzystaniem z basenu
  • uszkodzenia ciała powstałe na skutek nieodpowiedniego korzystania z basenu wbrew regulaminowi

Postanowienia ogólne

 1. Wszelkie skaleczenia, urazy oraz nieprawidłowości, sytuacje kryzysowe należy zgłaszać niezwłocznie Wynajmującemu lub osobie upoważnionej, który jest zobowiązany w razie potrzeby wezwać pogotowie, policję lub inne służby.
 2. Zaginięcie lub znalezienie przedmiotów należy natychmiast zgłosić Wynajmującemu lub osobie upoważnionej. Zatrzymanie przedmiotów znalezionych na terenie obiektu stanowi naruszenie prawa.
 3. Wszelkie skargi, uwagi i wnioski odnośnie funkcjonowania basenu należy zgłaszać w recepcji obiektu.
 4. Niniejszy regulamin jest dostępny w widocznym miejscu przy wejściu na teren basenu, w recepcji obiektu oraz na stronie internetowej www.domkinautica.pl Ponadto, będzie stanowił załącznik do REGULAMINU I UMOWY NAJMU DOMKÓW.
 5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem ostateczne decyzje podejmuje Wynajmujący.